Oferta

Usługi księgowe:

 

prowadzenie ksiąg rachunkowych,photo_9805_20091112

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont;
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami;
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald;
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT;
 • sporządzanie i wysyłka JPK
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz na potrzeby Zarządu;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych obejmujących dane wynikające z ksiąg;
 • wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych;
 • pomoc w trakcie badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów;

 

prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,

 • ewidencja przychodów i kosztów;
 • ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia;
 • ewidencja sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT;
 • obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli;
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i do ZUS;
 • zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT, deklaracje podatkowe;
 • zamknięcie roczne połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych.


 

Usługi kadrowo-płacowe:

 

prowadzenie płac

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło;
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS:
 • dokumenty zgłoszeniowe do ZUS płatników i ubezpieczonych (pracowników);
 • miesięczne deklaracje dla ZUS oraz raporty dla ubezpieczonych (pracowników);
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego do osób fizycznych ;
 • informacje i deklaracje roczne – PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40;

 

prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników ;
 • bieżąca obsługa zatrudnionych;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych.